บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

สร้างเมื่อ: 12/01/2022 อ่าน: 5,217 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนๆละ 15,000 บาท
ผู้รับจ้างเหมาดำเนินงานต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
1.1 จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน
1.3 มีความสามารถในการประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

2. ผู้รับจ้างจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี ยกเว้นผู้ที่เคยทำงานด้านการพัฒนาศักยภาพสภา เด็กและเยาวชนมาก่อน
2.3 มีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมกับงานที่จ้างเหมา
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานที่รับจ้างเหมาได้ ไม่เป็นบุคคลไร้ ความสามารถ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
2.5 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้น แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.9ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่า ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามษฎหมายอื่น

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขันขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา ได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร