ด่านกักกันสัตว์สงขลา รับสมัครจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สร้างเมื่อ: 11/01/2022 อ่าน: 1,817 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


ด่านกักกันสัตว์สงขลา รับสมัครจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 10-19 มกราคม 2565  

รายละเอียด
ประกาศด่านกักกันสัตว์สงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ

ชื่อตำแหน่ง จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟัน เพื่อนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้ บกพร่องในศีลธรรม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่นและ จะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง มีความประพฤติดี สุภาพ เรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อชนิด ร้ายแรง
3. มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี บริบูรณ์
4. ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสาร สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนสำเนาภาพถ่ายหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง พร้อม รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน1 รูป ให้ผู้ว่าจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกคน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ด่านกักกันสัตว์สงขลา เลขที่ 3 ถนนศรีภูวนารถใน ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร