กองทัพน้อยที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640)

สร้างเมื่อ: 05/01/2022 อ่าน: 2,568 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


กองทัพน้อยที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด
ประกาศกองทัพน้อยที่ 4 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งที่เปิดบรรจุ : พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นทหารกองหนุนหรือผู้ที่สำเร็จการฝึก นักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ ชั้นปีที่ 3 - 5 มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีพุธศักราช 2565 นับถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 (ต้องเกิดปีพุธศักราช 2535 ถึง 2543)
2.1.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีอุดมการณ์เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.1.3 ผู้สมัคร, บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.1.4 มีร่างกายแข็งแรง มีรูปร่างและอวัยวะสมส่วน มีลักษณะท่าทางเหมาะสมกับ การเป็นทหาร มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่ สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (2540), กฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) และพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497) โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป, มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออก และมีน้ำหนักตัว ตั้งแต่ 48 กิโลกรัมขึ้นไป
2.1.5 งดรับสมัครบุคคลที่มีรอยสักตามร่างกายจนดูน่าเกลียด (ไม่มีรอยสักให้เห็น อย่างชัดเจนนอกร่มผ้า เมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหาร หรือชุดกีฬาของหน่วย (เสื้อคอวี, กางเกงขาสั้นเหนือ เข่า) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการทหาร) และงดรับบุคคลที่มีรอย เจาะหู ซึ่งไม่เหมาะต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร ทั้งนี้ ให้อยู่ในการพิจารณาของกรรมการรับสมัคร
2.1.6 งดรับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการ ทหารกองประจำการ
2.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม, ไม่อยู่ในสมณเพศ
2.1.8 ต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
2.1.8.1 มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.1.8.2 อยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา หรือเคย ต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดอาญา เว้นแต่ ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดย ประมาท
2.1.8.3 เคยกระทำการทุจริต เกี่ยวกับการสมัครหรือการสอบคัดเลือกเข้า เป็นข้าราชการทหาร
2.1.8.4 เคยกระทำความผิดคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุ ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนหรือผู้ที่สำเร็จการฝึก นักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ ชั้นปีที่ 3 – 5 เท่านั้น (ตำแหน่งนี้งดรับบุคคลพลเรือน) อายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีพุทธศักราช 2565 นับถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 (ต้องเกิดปีพุทธศักราช 2535 ถึง 2543)
2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
2.2.3 สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของทาง กรมการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากกรมขนส่งทางบก และมีความรู้ด้านการ ซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้)

สมัครด้วยตนเอง เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่ เวลา 0900 ถึง 1130 และ 1330 ถึง 1530 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กองทัพน้อยที่ 4 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 07430 0217

ประกาศรับสมัคร