โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/01/2022 อ่าน: 7,968 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-25 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ที่ 240/ 2564 เรื่อง รับสมัครกองหนุน บุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินรายรับสถานพยาบาล

1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา
4 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ - อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
5 ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2.1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี (การนับอายุตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2497)
2.1.3 เพศชาย มีความสูงตั้งแต่ 165 เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออก และมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) ไม่เกิน 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
2.1.4 เพศหญิง ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ มีความสูงตั้งแต่ 165 เซนติเมตร และ มีน้ำหนักตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) ไม่เกิน 22 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
2.1.5 มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการ ตามคำสั่ง กระทรวงกลาโหม เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราว
2.1.6 เพศชายต้องเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหาร กองประจำการแล้วผลการตรวจเลือกต้องระบุเป็นคนจำพวกที่ 1 เท่านั้น (งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือก ระบุว่า “ไม่ได้ขนาด” และเป็นคนจำพวกที่ 2, 3 และ 4)
2.1.7 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา โดยคำพิพากษาของ ศาลหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และเป็นผู้ที่เลื่อมใสใน ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.1.8 ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ, และพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น (อนุโลม ให้สมัครสอบได้ แต่ หากผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนวันทำสัญญาจ้าง)
2.1.9 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง และเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
2.1.10 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือไล่ออกจากราชการไว้ก่อน
2.1.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.1.13 ผู้ที่มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้ง ข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทาง ราชการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบก ดังนั้นจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือ ยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้รวมทั้ง จะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่ เกิดขึ้นด้วย
2.1.14 ต้องไม่มีรอยสักตามร่างกายที่เห็นเด่นชัดหรือตามที่คณะกรรมการพิจารณา แล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมเมื่อแต่งกายเครื่องแบบ หรือชุดกีฬาหน่วย หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบใน เชิงลบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบก
2.1.15 กรณีมีการตรวจพบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปในทางที่ทำให้เกิดความ เสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ, ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกองทัพบก ในภายหลังจะถูกปลดออกจากราชการทันที
2.1.16 ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด หากสอบคัดเลือกบรรจุได้ จะเรียกร้องใช้ สิทธิเกินกว่าคุณวุฒิที่กำหนดไว้มิได้

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
2.2.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าตอบแทน เป็นรายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท)
- เพศหญิง อายุตั้งแต่ 23 – 25 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์, สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และ สื่อสารองค์การ, สาขาวารสารศาสตร์, สาขาสื่อสารมวลชน, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการประชาสัมพันธ์
- มีความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาไทยในระดับดี ทั้งการพูด อ่าน และเขียน
- มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
- ใช้เครื่องมือในการสื่อสารได้ทุกชนิด รวมทั้งคอมพิวเตอร์และโปรแกรม คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่สามารถผลิตสื่อโฆษณาได้ และการรู้จักใช้อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
- เป็นผู้มีความสูงตั้งแต่ 165 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัม ขึ้นไป ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) ไม่เกิน 22 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ และมีบุคลิกภาพดีเหมาะสมกับงาน ประชาสัมพันธ์
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการได้
- หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2.2.2 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ชั้น 4 (เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 12,000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษค่าวิชาชีพ)
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เทคนิคการแพทย์และมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
- สามารถปฏิบัติหน้าที่เวรห้องปฏิบัติการ แผนกพยาธิวิทยา นอกเวลา ราชการ หรือในวันหยุดราชการได้
- ลักษณะงาน ปฏิบัติงานประจำแผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายเสนาณรงค์ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ และหรือปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมแนะนำของหัวหน้าแผนก ในการให้บริการ ผู้ป่วยตามหลักวิชาการและวิชาชีพ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

2.2.3 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเป็น รายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท)
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ทางบริหารธุรกิจ (สาขาบริหารธุรกิจ, การบริหารทั่วไป, บริหารรัฐกิจ, การจัดการ, การจัดการทั่วไป, และการ เลขานุการ)
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี

2.2.4 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ - อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 12,000 บาท)
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์, สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์, สาขาสารสนเทศ และ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมคอมพิวเตอร์
(หากมีประสบการณ์
- หากมีประสบการณ์ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
- ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบปฏิบัติ ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้ให้ ใช้งานได้ตามปกติ ภายในเวลาที่กำหนด จึงจะผ่านการประเมิน

2.2.5 ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าตอบแทนเป็นราย เดือน ๆ ละ 9,000 บาท)
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี

 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5-25 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1200 นาฬิกา และ 1300 - 1600 นาฬิกา ในวัน และเวลาราชการ) โดยยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ (ชั้น 3) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0 7458 6716 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 44455

ประกาศรับสมัคร