ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาปฏิบัติงาน 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/12/2021 อ่าน: 5,075 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาปฏิบัติงาน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน (เงินงบประมาณ)

1 ช่วยปฏิบัติงานคนสวน จำนวน 2 อัตรา
วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน)
อัตราค่าจ้าง 7,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นเพศชาย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร
3. มีสัญชาติไทย
4. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อชนิดร้ายแรง อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
8. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่ สมประกอบ
9. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
10. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่ รังเกียจของสังคม
11. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2 ช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน)
อัตราค่าจ้าง 8,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นเพศชาย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร
3. มีสัญชาติไทย
4. มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อชนิดร้ายแรง อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
8. ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
9. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่ สมประกอบ
10. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
11. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา ถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่ รังเกียจของสังคม
12. ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึง ปัจจุบัน (โดยนำสำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์แนบมาพร้อมใบสมัคร)
13. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3 ช่วยปฏิบัติงานพี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน) และได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริบาล
อัตราค่าจ้าง 7,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นเพศชาย/หญิง (ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร
3. มีสัญชาติไทย
4. มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อชนิดร้ายแรง อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7. ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
8. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่ สมประกอบ
9. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
10. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่ รังเกียจของสังคม
11. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรกรม Microsoft office
12. ได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการได้ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา เลขที่ 45 หมู่ที่ 4 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดจังหวัดสงขลา และขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ ผู้สมัครจะต้อง รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตาม ประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของ ตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการ เลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิกหรือโมฆะสำหรับผู้นั้น

ประกาศรับสมัคร