มณฑลทหารบกที่ 15 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 24/11/2021 อ่าน: 1,038 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


มณฑลทหารบกที่ 15 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมณฑลทหารบกที่ 15 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง), ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 6,670 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว 3,330 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2.2 เป็นบุคคลพลเรือน ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี (นับถึง วันที่เปิดรับสมัครวันแรก) หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระทางทหารมาแล้ว (ผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบดำ) หรือปลด จากกองประจำการ หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 - 5) หญิง : งดรับผู้ตั้งครรภ์
2.3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานการเงิน และบัญชีชั้น 1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องเรียนวิชาบัญชื่อย่างน้อย 9 หน่วยกิจ หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้ จะใช้คุณวุฒิสูง กว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.5 ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยงาน อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
2.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการรับราชการทหาร (มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่มีรอยสัก ให้เห็นอย่างชัดเจนนอกร่มผ้าเมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหาร หรือชุดกีฬาของหน่วย (เสื้อคอวี, กางเกงกีฬา ขาสั้นเหนือเข่า) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการทหาร)
2.7 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำ การทุจริต ในการสอบเข้ารับราชการ
2.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิด ฐานประมาท หรือลหุโทษ โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงใน ใบสมัครเข้ารับราชการ หรือไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริง อันก่อให้เกิด ความเสียหายต่อ มณฑลทหารบกที่ 15 ในภายหลัง หากตรวจสอบพบจะถือว่าผู้สมัคร แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ต่อทางราชการ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุใน ภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องด้าเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

กำหนดการรับสมัคร ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2564 สมัครด้วยตนเอง ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท สถานที่รับสมัคร ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032 428506-10 ต่อ 50218, 50221 และ 50298

ประกาศรับสมัคร