ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักบำบัด

สร้างเมื่อ: 24/11/2021 อ่าน: 1,160 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักบำบัด ตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด
ประกาศ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักบำบัด จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้าง 15,000.- บาทต่อเดือน

2.คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับจ้าง
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 เพศชาย-เพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.3 ได้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
2.9 ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานที่รับจ้าง เช่น โรคลมชัก หรือโรคติดต่อชนิดร้ายแรง เป็นต้น

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการและการจัดการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 เลขที่ 118 หมู่ 12 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 23 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร