มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สร้างเมื่อ: 23/11/2021 อ่าน: 3,025 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
2.1 สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
2.2 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
2.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , SPSS รวมถึงการเขียนโปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับดี
2.4 มีประสบการณ์การทำงานในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ หรืองานวิจัย หรืองาน สถิติ หรืองานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง

4. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถดำเนินการได้ดังนี้
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 - 10 ธันวาคม 2564 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1) ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.sru.ac.th หรือสมัครผ่านทางออนไลน์ทางลิ้งค์ https://forms.gle/mBSXbLPMNZ1JnSK56 หรือสแกน QR-Code แนบท้ายประกาศฉบับนี้
2) ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน และนำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย
3) เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานพร้อมสำเนา การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปยังกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 (สมัครงาน) โดยจะต้องส่งใบสมัครและหลักฐานถึง กองการเจ้าหน้าที่ภายในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7791 3321 , 08-1892-2626
4.2 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ซึ่งค่าธรรมเนียมจะ ไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรับสมัคร