วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/10/2021 อ่าน: 1,735 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน

อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

1.1 สาขาวิชาการเลขานุการ จำนวน 2 อัตรา
1.2 สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 1 อัตรา
1.3 สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา
1.4 สาขาวิชาการออกแบบ จำนวน 1 อัตรา
1.5 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
1.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 1 อัตรา
1.7 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ครูอัตราจ้างสาขาวิชาการเลขานุการ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป (การเลขานุการ/การบริการธุรกิจ (การเลขานุการ)/เลขานุการ/ธุรกิจศึกษา(การเลขานุการ) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จ การศึกษา
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือเอกสารที่แสดงว่าอยู่ระหว่าง ดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 - ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
-  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- เพศชาย – หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ

2.2 ครูอัตราจ้างสาขาวิชาคหกรรม
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์/คหกรรมศาสตร์ทั่วไป/เทคโนโลยี อาหาร/คหกรรมการผลิต/ธุรกิจคหกรรมศาสตร์/การจัดงานคหกรรม หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือเอกสารที่แสดงว่าอยู่ระหว่าง ดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
- ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช..
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- เพศชาย – หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ

2.3 ครูอัตราจ้างสาขาวิชาการโรงแรม
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม/การจัดการโรงแรม/การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร/อุตสาหกรรมบริการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภา มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือเอกสารที่แสดงว่าอยู่ระหว่าง ดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
- ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- เพศชาย – หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) -
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ

2.4 ครูอัตราจ้างสาขาวิชาการออกแบบ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์/มัณฑนศิลป์/การออกแบบ พาณิชย์ศิลป์/เครื่องเรือน/นวัตกรรมการออกแบบ/การออกแบบผลิตภัณณ์อุตสาหกรรมสื่อ มัลติมีเดีย/ออกแบบสิ่งพิมพ์/กราฟฟิกดีไซน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หนังสือรับรองคุณวุฒิที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา ..
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือเอกสารที่แสดงว่าอยู่ระหว่าง ดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
- ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- เพศชาย – หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ

2.5 ครูอัตราจ้างสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน/โภชน บำบัด/ โภชนวิทยา/เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร และบริการ/เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หนังสือรับรองคุณวุฒิที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือเอกสารที่แสดงว่าอยู่ระหว่าง ดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
- ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- เพศชาย - หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ

2.6 ครูอัตราจ้างสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์อาร์ต/คอมพิวเตอร์กราฟฟิก/เวชนิทัศน์/ เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาดิจิทัลอาร์ต(ออกแบบดิจิตัลอาร์ต)/นฤมิตศิลป์/วิทยาการ คอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย/ดิจิตัลมีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือเอกสารที่แสดงว่าอยู่ระหว่าง ดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
- ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช - มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- เพศชาย – หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ

2.7 ครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2556 หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือเอกสารที่แสดงว่าอยู่ระหว่าง ดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
- ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- เพศชาย – หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกพร้อมหลักฐานได้ ณ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034 – 252790, 034 - 241853 ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 - 16.00 น.

ประกาศรับสมัคร