มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์(นครปฐม)

สร้างเมื่อ: 13/10/2021 อ่าน: 1,207 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีมหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์(นครปฐม) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณเงินแผ่นดิน) สังกัด ฝ่ายหอสมุดพระราชวัง สนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,500 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันรับสมัคร) สำหรับเพศชายต้องผ่าน การเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
2.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปครบตามข้อ 16 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงาน บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
2.3 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้าน บรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา และการจัดการสารสนเทศ
2.4 มีความรู้ความสามารถในงานบรรณารักษ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน เช่น การจัดการสารสนเทศ การวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการด้วยระบบรัฐสภาอเมริกัน (LC) ตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21 รวมถึงเมทาดาทา การบริการห้องสมุดและสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ เป็นต้น
2.5 มีความรู้ความสามารถในการบริการสารสนเทศทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย
2.6 มีความสามารถทางด้านภาษา
1) ทักษะการใช้ภาษาไทย ได้แก่ การพูด การอ่าน การเขียน และการอ่านสรุปความ
2) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ การสื่อสารเบื้องต้นกับชาวต่างประเทศ และการอ่านสรุปความ
2.7 มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
2.8 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุด
2.9 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้ รวมถึงการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมายเป็นกรณีพิเศษ

ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://www.president.su.ac.th/personnel/ เลือก แบบฟอร์ม หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร