มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร

สร้างเมื่อ: 12/10/2021 อ่าน: 680 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร ตั้งแต่วันที่ 18-22 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่ 43/2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,020 บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. เพศชายหรือหญิง
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) ทางด้านวิศวกรรมโยธา
4. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านวิศวกรรมโยธาตามสภาวิศวกรกำหนด
5. มีความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบ ประมาณราคาก่อสร้าง
6. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
7. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
8. มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ ความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็น โรคติดต่อ ร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
9. หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
10. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และสามารถปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาโคกสีได้
11. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
12.คุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ให้ผู้สมัครสอบฯ ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตามข้อ 4 พร้อมใบสมัครสอบคัดเลือกฯ ส่งมาทาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น โดยส่งมาที่แผนกบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 043-283-700 ต่อ 1211 ) ระหว่างวันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2564 (มหาวิทยาลัยฯ จะถือเอาวันที่ ไปรษณีย์ประทับตราเป็นเกณฑ์)
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท (ยังไม่รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร) โดยชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาเตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ เท่านั้น เลขที่บัญชี 437 - 600 - 7463 ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบคัดเลือกจะสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อสมัครแล้วจะไม่จ่ายคืน ค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรับสมัคร