อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ 54 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/09/2021 อ่าน: 2,508 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ชื่อตำแหน่ง

1.1 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 อัตรา

1.1.1 ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ หรือคุณวุฒิที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง ให้เป็นทางวนศาสตร์
2) มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office เช่น Word, Excel, Power Point และ Adobe Photoshop หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ทำ
3) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
4) ทักษะด้านภาษา สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5) มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบค้นคว้า พร้อมเรียนรู้การทำงาน พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
6) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน
7) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา
8) สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น หรือ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ หรือเข้ามา ศึกษาธรรมชาติได้
อัตรางวดละ 15,000บาท/คน/งวด

1.1.2 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2) มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office เช่น Word, Excel, Power Point และ Adobe Photoshop หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ทำ
3) ทักษะด้านภาษา สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4) มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้การทำงาน พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
5) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน
6) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา
7) สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น หรือ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ หรือเข้ามา ศึกษาธรรมชาติได้
อัตรางวดละ 15,000บาท/คน/งวด

1.1.3 ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการศึกษาวิชาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ หรือวิชาภูมิสารสนเทศ มาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) สามารถใช้งานโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศได้ในระดับดี
3) สามารถใช้งานและนำเข้าข้อมูลจากเครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ได้
4) มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office เช่น Word, Excel, Power Point หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ทำ
5) มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้การทำงาน พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
6) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน
7) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
8) สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น หรือ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ หรือเข้ามา ศึกษาธรรมชาติได้ อัตรางวดละ 15,000บาท/คน/งวด

1.1.4 ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2) มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office เช่น Word, Excel, Power Point และ Adobe Photoshop หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ทำ
3) มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้การทำงาน พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
4) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน
5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา
6) สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น หรือ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ หรือเข้ามา ศึกษาธรรมชาติได้
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรางวดละ 11,000บาท/คน/งวดรวม 12 งวด

1.2 พนักงานจ้างเหมา จำนวน 25 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) หากสามารถใช้งาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2) สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เคารพมติของทีมงาน สามารถนำเสนอความคิด และยอมรับฟังคิดเห็นผู้อื่น
3) สามารถประสานงาน ติดต่อ สื่อสาร กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีความอดทน ขยัน เสียสละ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5) มีความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
6) มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้การทำงาน พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
7) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรางวดละไม่ต่ำกว่า 7,500-15,000 บาท/คน/งวด

1.3 บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่า จำนวน 25 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เป็นผู้มีสมรรถนะร่างกายที่แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติงานลาดตระเวนในพื้นที่ป่าที่อาจจะ เกิด อันตรายและเสี่ยงภัย สามารถดำรงชีพในป่าในระยะเวลานานได้
2) อ่านออก เขียนได้
3) สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เคารพมติของทีมงาน สามารถนำเสนอความคิด และยอมรับฟัง ความคิดเห็นผู้อื่น 4) สามารถประสานงาน ติดต่อ สื่อสาร กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) มีความอดทน ขยัน เสียสละ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6) มีความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
7) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรางวดละ 9,000บาท/คน/งวด รวม 12 งวด

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถรับใบสมัคร และยื่นหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร