มณฑลทหารบกที่ 26 รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด

สร้างเมื่อ: 26/07/2021 อ่าน: 3,355 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีมณฑลทหารบกที่ 26 รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด ตั้งแต่วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมณฑลทหารบกที่ 26 เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ฉบับแก้ไข

ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 26 จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 รับเฉพาะเพศชาย เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 5 หรือเคยเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนด และได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เท่านั้น มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปีบริบูรณ์ นับตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
1.2 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้วุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ (ไม่รับผู้ที่รอผลการศึกษา)
1.3 มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
1.4 เป็นบุคคลสัญชาติไทย และบิดา มารดา เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.5 เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างรอคำพิพากษา
1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
1.8 เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพดี ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการ
1.9 ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ หรือประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม
1.10 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
1.11 ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
1.12 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
1.13 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญาหรืออยู่ในระหว่างรอคำพิพากษาโดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งให้หน่วยรับการบรรจุตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบภายหลังจะงดการบรรจุเข้ารับราชการ ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ

การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2564 (ด้วยระบบออนไลน์) ทางเพจ Facebook : กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 26 และทางเว็บไซต์ https://26mc.rta.mi.th
ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044 - 637308 - 9 และ โทร ทบ. 20511 ได้ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร