สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 รับสมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/07/2021 อ่าน: 8,433 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 รับสมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-23 สิงหาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 1 จำนวน 2 อัตรา

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
(1) เพศชาย ผ่านการเกณฑ์หารแล้ว (แนบเอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร)
(2) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(3) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในการขับรถยนต์
(4) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะตาม กฎหมาย

อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ ลูกจ้างประจำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
เดือนละ 4,000.- บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัด สงขลา) รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการ สมัครสอบ) และให้ผู้สมัครสอบดาวน์โหลดใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http//www.auditgothome หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” โดยใบสมัครจะต้องติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ไม่มีรอยประทับตราใช้แล้วถ่าย มาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว
การรับสมัครสอบดังกล่าวสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) จะรับสมัคร สอบทางไปรษณีย์ (ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น) และให้ส่งถึงผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) เลขที่ 424 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัด สงขลา90000 และวงเล็บมุมซองว่า “สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ” ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นสำคัญ เอกสาร สมัครที่ส่งภายหลังวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา ติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-724771 ถึง 5 ต่อ 131 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร