เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 96 อัตรา

สร้างเมื่อ: 18/06/2021 อ่าน: 5,000 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 96 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. ตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางสัตวแพทย์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง พาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 3 อัตรา  
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

6. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา  
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธาหรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

7. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา  
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

8. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา  
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภททักษะ)
9. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะ ของบุคคลดังกล่าวจะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือ หน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

10. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (ทักษะ)  จำนวน 3 อัตรา  
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความรู้เรื่องเครื่องมือดับเพลิง น้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วย ดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกไว้ และมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

11. ตำแหน่งพนักงานวิทยุ (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ม.ศ. 3 - ม. 3 หรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถ ในเครื่องมือสื่อสาร
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือ รับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น

12. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ประเภททักษะ) จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จะต้องมีใบขับขี่รถยนต์ และมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น

13. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภททักษะ)  จำนวน 17 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จะต้องมีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 และมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานไม่ ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาสถานที่ราชการที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประกาศเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่งภารโรง (สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) จำนวน 5 อัตรา  
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ. 3 - ม. 3 หรือเทียบเท่า
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมี ความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือ ได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมี หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกได้

3. ตำแหน่งคนงาน (เพศชาย) กองช่าง จำนวน 27 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

4. ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

5. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 16 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

6. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ. 3 หรือ ม. 3 หรือ เทียบไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยศึกษาตอนปลาย หรือ สายวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
3. ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา และ
4. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

7. ตำแหน่งภารโรง กองการศึกษา จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาสถานที่ราชการที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประกาศรับสมัคร