โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/06/2021 อ่าน: 2,811 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-15 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ในโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,050 บาท/เดือน (มีประกันสังคม)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ดังนี้
- การศึกษาพิเศษ
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- พลศึกษา
2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. กำหนด หรือ ก.ค.ศ.
3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
4 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2564

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ

1. ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 9,000 บาท / เดือน
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟัน เพื่อน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร