ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/05/2021 อ่าน: 3,735 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามที่ทำการไปรษณีย์บางแสน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-12 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
 ประกาศที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นผู้รับจ้างท้าของ (จ้างเหมา) ประจำที่ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานปฏิบัติการ งานนำจ่ายไปรษณีย์/EMS (รถจักรยานยนต์) ประจำที่ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน อัตราค่าจ้างวันละ 450.- บาท จำนวน 5 ราย

1. คุณสมบัติและเงื่อนไขสำหรับผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และต้องพ้นจากการรับราชการ ทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหาร กองประจำการหรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง
1.3 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับลักษณะงาน และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ เป็นอย่างดี
1.5 สามารถทำงานให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เต็มเวลา
1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
1.7 ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
1.8 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
1.9 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.10 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ให้ความสามารถหรือจิตฟันเพื่อน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
1.10.1 โรคเรื้อน
1.10.2 วัณโรคในระยะอันตราย
1.10.3โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
1.10.4โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
1.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อน หรือ ต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
1.12 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.13 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.14: ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้อย) ปลดออก ไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยหรือทุจริตต่อหน้าที่จากหน่วยงาน ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

* ผู้ที่คัดเลือกได้และได้รับการจ้างเข้าทำงานเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) แล้ว ต้องทดลองปฏิบัติงาน เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน ในระยะเวลาดังกล่าว จะได้รับการประเมินผล โดยต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 และเมื่อเสัญญาจ้างใกล้สิ้นสุดลงและยังมีความจำเป็นต้องว่าจ้างต่อไปอีก ให้ประเมินผล การปฏิบัติงานประกอบการขออนุญาตว่าจ้างทุกครั้ง หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ ไม่มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะเลิกจ้างทันที

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการไปรษณีย์ งานนำจ่ายไปรษณีย์/EMS (รถจักรยานยนต์) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ โดยต้องมีหลักฐานการศึกษาและหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.2 มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ของกรมการขนส่งทางบก "
 หมายเหตุ : กรณีเอกสารใบอนุญาตฯ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ จะต้องไม่หมดอายุการได้รับอนุญาต ก่อนวันปิดรับสมัคร
อนึ่ง หากภายหลัง บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด ตรวจสอบพบว่าผู้คัดเลือกได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ กำหนดไว้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะเลิกจ้างทันที

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกให้ติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน เลขที่ 65 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัคร