คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่สํานักงาน (พนักงานธุรการ)

สร้างเมื่อ: 23/01/2021 อ่าน: 10,052 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่สํานักงาน (พนักงานธุรการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สํานักงาน (พนักงานธุรการ)

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สํานักงาน (พนักงานธุรการ) จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่งเลขที่ 4850046 งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,550 บาท

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
- เพศชาย/หญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
-ไม่เคยถูกเลิกจ้าง เพราะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือถูกให้ออกจากงาน เนื่องจากถูกลงโทษ ทางวินัย จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ทั้งในฐานะผู้เสพ และผู้ขาย พร้อมทั้งยินยอมเข้ารับการ ตรวจสารเสพติดตามที่คณะฯ กําหนด
- ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน และ/หรือ หลักฐานการตรวจภูมิคุ้มกัน ตามรายการที่คณะแพทย์ กําหนด หากไม่แสดงหลักฐานหรือหลักฐานที่แสดงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดถือว่าไม่ได้รับภูมิคุ้มกัน ต้องเข้ารับภูมิคุ้มกันตามที่คณะฯกําหนดก่อนจึงจะได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน

2. สมรรถนะที่ต้องการ
- มีความรู้ด้านการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และโปรแกรมสําเร็จรูป อาทิ Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint), โปรแกรม Microsoft Team, Photoshop
- มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับพอใช้
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์และจิตบริการ มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงานเป็นอย่างดี

การสมัคร ให้สมัครได้ที่ www.med.cmu.ac.th (ระบบรับสมัครงาน Online) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร