สํานักงานเขตวังทองหลาง รับสมัครบุคคลช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/10/2020 อ่าน: 3,727 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสํานักงานเขตวังทองหลาง รับสมัครบุคคลช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-15 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพสาขาเขตวังทองหลาง


1. บุคลากรช่วยปฏิบัติงานสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพสาขาเขตวังทองหลาง ปฏิบัติงานประจําฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตวังทองหลาง จํานวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา หรือทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาและ ทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว

2. บุคลากรช่วยปฏิบัติงานสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพสาขาเขตวังทองหลาง ปฏิบัติงานประจําฝ่ายการคลัง สํานักงานเขตวังทองหลาง จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
-  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาทางวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือสาขาวิชาที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สํานักงานเขตวังทองหลาง ได้ตั้งแต่วันที่ 7-15 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2514-0518

ประกาศรับสมัคร