โรงเรียนบ้านร้านหญ้า รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา

สร้างเมื่อ: 17/01/2020 อ่าน: 3,167 ครั้ง


โรงเรียนบ้านร้านหญ้า รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-20 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 5500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
3.เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านร้านหญ้า อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 14- 20 มกราคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร