อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/11/2019 อ่าน: 7,231 ครั้ง


อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้
1. เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดการด้านการตลาด
- ต้องมีประสบการณ์ด้านงานการตลาดอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

2. เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
-  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่าหรือสาขาอื่นที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือ
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และผ่านการฝึกอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองหรือ
- เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2540 และผ่านการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 18(3) (4) และ (8) ทั้งนี้ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้
- มีประสบการณ์ทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างน้อย2ปีขึ้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7485-9509 (หมายเลขภายใน 02-1221), 08-2734-9348 (ในวันและเวลาราชการ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรับสมัคร