มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 74 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/09/2019 อ่าน: 9,427 ครั้ง


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 74 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 กันยายน 2562

รายละเอียด
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนบริการกลาง จำนวน 74 อัตรา สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พนักงานวิทยุสื่อสาร (จำนวน 2 อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
- มีความรับผิดชอบสูง อดทน และตรงต่อเวลา
- มีความสามารถด้านวิทยุสื่อสารจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติอื่น ๆ
- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ยอมรับเกณฑ์การประเมินสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน
- ทดสอบสัญญาณความพร้อมของพนักงานและเครื่องมือสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
- รับการประสานงานกับบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ประสานดำเนินการส่งต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงทีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัย
- ประสานงานแก้ไขปัญหาการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้
- บันทึก รวบรวม สรุปเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบและ
พิจารณาสั่งการ
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับแจ้งเหตุลำดับต้นประจำศูนย์รับแจ้งเหตุได้ แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ
- เป็นผู้ที่รู้จักพื้นที่ภายในและรายรอบมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
- จะต้องหาข่าวหรือข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- จะต้องอำนวยความสะดวก (กรณีที่จำเป็น)

2. พนักงานสายตรวจ (จำนวน 6 อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์
- มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3 ปี
- สามารถนั่งห้องวิทยุสื่อสารได้กรณีพนักงานวิทยุหยุดหรือขาด

คุณสมบัติอื่น ๆ
- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ยอมรับเกณฑ์การประเมินสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- กรณีบังคับการหยุดงานสายตรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ภาระงาน
- ตรวจสอบการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ ในความรับผิดชอบของตนเองแล้วรายงานให้ศูนย์วิทยุรับทราบ
- สามารถเข้าปฏิบัติงานแทนพนักงานวิทยุสื่อสารในกรณีพนักงานวิทยุสื่อสารหยุด/ขาดงาน
- เป็นผู้ช่วยเหลือหลักในการเข้าเผชิญสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ขั้นต้นให้ได้อย่างรวดเร็ว
- ควบคุมความประพฤติ การแต่งกาย และการทำงานของ รปภ. ในความรับผิดชอบในเขตรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน
- แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและบันทึกเหตุการณ์ในเขตรับผิดชอบแจ้งต่อหัวหน้าชุด
- เข้าตรวจความเรียบร้อยทุกจุดที่หาวิทยาลัยกำหนด ในเขตรับผิดชอบ
- บันทึกการใช้งานรถจักยานยนต์ของสายตรวจให้พร้อมใช้งาน
- เฝ้าระวังป้องกันสัตว์เลี้ยงของราษฎร ตลอดจนเฝ้าระวังตรวจตราผู้เข้ามาลักลอบล่าสัตว์
- ระมัดระวังป้องกันการเสียหายสูญหายของทรัพย์สินในบริเวณอาคารและพื้นที่อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
- สำรวจตรวจสอบพฤติกรรมของบุคลที่ส่อพิรุธในทางไม่ดี หรือพฤติกรรมน่าสงสัย ตลอดจนกวดขันไม่ให้มีหาบเร่แผงลอย
- จะต้องหาข่าวหรือข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- จะต้องอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร (กรณีที่จำเป็น)
- สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในภาระงานที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำแนะนำผู้มาติดต่อของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม
- ประจำจุดตรวจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- พิจารณาตักเตือนและกล่าวโทษ ผู้ใต้บังคับบัญชากรณีผิดระเบียบข้อกำหนด
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

3. พนักงานรักษาความปลอดภัย (จำนวน 66 อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชายหรือเพศหญิง ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

คุณสมบัติอื่น ๆ
- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ยอมรับเกณฑ์การประเมินสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน
- ประจำประตูทางเข้า – ออก มหาวิทยาลัยตามจุดที่กำหนด เพื่อตรวจตรายานพาหนะที่เข้า-ออกพร้อมแลกบัตรการนำยานพาหนะเข้า-ออก จะต้องเคร่งครัดในการตรวจและให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกกันน๊อค
- ดูแลความเรียบร้อยในการเข้า – ออกของผู้มาติดต่อกลุ่มอาคารที่รับผิดชอบและแลกบัตรผู้ผ่านเข้า – ออกอาคาร
- ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและรายรอบอาคารรวมถึงลานจอดรถ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือตามที่บุคลากร นักศึกษาร้องขอ
- สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่กำกับดูแลนักศึกษา หรือบุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัย
- ระมัดระวังป้องกันการเสียหาย สูญหาย ของทรัพย์สินในบริเวณอาคารและพื้นที่อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการนำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เข้า-ออกอาคาร
- สำรวจตรวจตราความเรียบร้อยพื้นที่ทั่วไปภายในและภายนอกอาคาร ตลอดจนสำรวจตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลที่ส่อพิรุธไปในทางที่ไม่ดีหรือมีพฤติกรรมน่าสงสัยห้ามบุคคลที่เข้ามาทำกิจการไม่ถูกต้อง เหมาะสม เช่น หาบเร่ แผงลอย รับซื้อของเก่า
- ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วไป ดูแลการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ของระบบสาธารณูปโภค เช่นการเปิดน้ำ และไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น ทั้งภายในภายนอกอาคาร
- ป้องกันอัคคีภัยเฝ้าระวังตรวจสอบระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย ในทันทีที่พบเห็นและแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ
- เปิด-ปิด ไฟฟ้าระบบแสงสว่างตามที่ได้รับการมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และตรวจสอบข้อบกพร่องที่พบจากการใช้อาคารอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย อาทิ การตรวจสอบประตูหน้าต่างการเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ การจอดรถที่เสี่ยงต่อการสูญหาย ฯลฯ
- ดูแลป้องกันมิให้ราษฎรนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนเฝ้าระวัง ตรวจหาผู้เข้ามาลักลอบล่าสัตว์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
- จะต้องหาข่าวหรือข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- จะต้องอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร (กรณีที่จำเป็น)
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎจราจรของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
- ให้คำแนะนำผู้เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

5. อัตราเงินเดือน
- พนักงานวิทยุสื่อสาร วันละ 310 บาท/วัน
- พนักงานสายตรวจ วันละ 350 บาท/วัน
- พนักงานรักษาความปลอดภัย วันละ 310 บาท/วัน
- ค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 50 บาท จำนวน 4 ชั่วโมง/วัน

6. การสมัคร
6.1 ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนบริการกลางอาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3396 โทรสาร 0-7567-3878 ตั้งแต่วันที่ 6 – 12กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

6.2 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ที่งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร