สถานพินิจฯ จังหวัดพิจิตร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สร้างเมื่อ: 17/07/2019 อ่าน: 959 ครั้ง


สถานพินิจฯ จังหวัดพิจิตร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-24 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1 มีสัญชาติไทย
2 เพศชาย
3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันสมัคร)
4 ได้รับวุฒิการศกึษาไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น (ม.3)
5 ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่าประเภท 2 และได้รับอนุญาตไม่น้อยกว่า 2 ปี(นับถึงวันสมัคร)
6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
8 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความลหุโทษ
10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
11 ไม่เสพสารเสพติดหรือเคยเป็นผู้เสพสารเสพติดทุกชนิด
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 12-24 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร