ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ (นักวิชาการประมง)

สร้างเมื่อ: 21/06/2019 อ่าน: 3,948 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-11 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการประมง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาการประมง ทางเทคโนโลยีการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธ์สัตว์ ทางประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ทางสัตวศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีววิทยาทางน้ำ ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีวศึกษาทั่วไป ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางพันธุศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
-  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์ ทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ทางเคมีชีวภาพ ทางเคมีวิศวกรรม ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางชีวภาพทางเทคโนโลยี ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร ตั้งแต่วันที่ 3-11 กรกฎาคม 2562 ในวันราชการ โทร.0-7751-0310

ประกาศรับสมัคร