สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ทั่วประเทศ)

สร้างเมื่อ: 05/06/2018 อ่าน: 16,813 ครั้ง


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ทั่วประเทศ) ตั้งแต่วันที่ 13-22 มิถุนายน 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. มีอายุ 45-70 ปี นับถึงวันสมัคร
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับถึงวันสมัคร
4. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
5. มีความเป็นกลางทางการเมือง
6. มีความชื่อสัตว์สุจริต ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
7. มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-22 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด (ทั่วประเทศ)
** แอดสอบถามเพิ่มเติม แต่ละจังหวัดจะมีอัตราที่เปิดรับไม่เท่ากัน แล้วจะส่งชื่อให้ส่วนกลางพิจารณาอีกครั้ง มีค่าตอบแทนในช่วงปฏิบัติงาน**