กศจ.มุกดาหาร รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 30 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/02/2017 อ่าน: 2,686 ครั้ง


กศจ.มุกดาหาร รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 30 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอังกฤษ 5 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย 4 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 4 อัตรา
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 2 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 1 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 2 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาแนะแนว 2 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามที่ระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือก  จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ  ไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
4. ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบหรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=