กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/07/2016 อ่าน: 3,898 ครั้ง


กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักทรัพยากรบุคคล 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรีทุกสาขา
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ภูมิสารสนเทศ) 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
4. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรีทุกสาขา
5. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
7. พนักงานนำชม 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี  (สาขาบริการธุรกิจ ทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว) หรือสาขาอุตสาหกรรมบริการ
8. นายช่างสำรวจ (ปวส.) 5 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่า โยธา สำรวจ ก่อสร้าง
9. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
10. นายช่างไฟฟ้า (ปวส.) 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
11. นายช่างโยธา (ปวส.) 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่า โยธา สำรวจ ก่อสร้าง
12. พนักงานบริการ (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
 - ปวส.หรือเทียบเท่า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
13. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) 3 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
 - ปวช.หรือเทียบเท่า การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559 ในวันราชการ เวลา 08.30-15.30 น.

=> ประกาศรับสมัคร <=